Regieproject Sykje om Suske

By Rozemarijn • Amateurkunst, Regie • 19 Mar 2014

voorkantVoor mijn Examenvoorstelling Regieopleiding  van Frats heb ik de voorstelling Sykje om Suske van Hans Brans geregisseerd bij Toneelvereniging de Takomst in Huins/Leons. De voorstelling is in het Fries, vandaar de Friese beschrijvingen:

´Sykje om suske´ is in foarstelling foar jong en âld, mei in protte humor en fantasy, wêryn’t dream en wurklikheid inoar ôfwikselje. It lit de syktocht sjen fan in jong famke nei it bestean fan in ûnbekend suske. Dêrfoar moat se it geheimsinnige ferline fan har heit útplúzje. De sjaal fan beppe wiist har it paad. By de eigenwize tantes Ditsje en Datsje is it wol gesellich, mar as it om de minnares fan har heit giet sitte se Suske mear dwers as dat se har helpe. Likegoed komt Suske de mysterieuze Madame Conivera op it spoar, dy’t – dêr is Suske fan oertsjûge – Suskes suske gefangen hâldt. It liket as sil de ynferkearde, mar djip fertrietige húsbaas, de hear Sûnderfrou, de boel yn de bulten jeie, mar gelokkich komt der help út in ûnferwachtse hoeke. Alles rint goed ôf, mar wol hiel oars as Suske tocht hie. ‘Sykje om suske’ giet oer it langstme nei in lotsgenoat, nei selsstannichheid, mar ek oer de winsk om te ûntsnappen oan de deistige wurklikheid.

FOARSTELLINGEN: 

vrijdag 28 maart 20.00 uur
zaterdag 29 maart 20.00 uur
zaterdag 5 april 20.00 uur
zondag 6 april 14.30 uur

ROLFERDIELING

Tante Datje                          Maaike Beetstra

Moemoe                                 Nantje de Boer
De Hear Sûnderfrou          Minne Fokkens
Tante Ditje                           Jannet Greidanus
Florinde                                Jenny Greidanus
Assistinte dreammaster  Silke Hoogerhuis
Pablo                                      Marc Kooij
Dreammaster                     Jester Posthumus
Suske                                    Thirsa Reinsma
Madam Conivera              Carin Reitsma
Moesje                                   Francien de Vries

Tekst 
Hans Brans
Oersetting
Lolkje Hoekstra

Rezjy  
Rozemarijn Strubbe
Muzyk    
Gineke Broese
Dedmer Bouma
Jannet Greidanus
Jester Posthumus
Lûd en ljocht    
Sjerk Zoodsma
Dekôr  
Minne Fokkens
Brecht Kuiper
Elmar Kuiper
Ronald Verheij
Jornt Zijlstra
Pier Zijlstra
Kostuum  
Rozemarijn Strubbe
Smink
Yolande Lanting
Ike Tjalsma
Tekening
Fardau Kuiper
Opmaak útnoeging
Elmar Kuipe

PDF versie : Uitnodiging

Tags: , , , , ,

Comments are closed.