Uit liefde

By Rozemarijn • Amateurkunst, Onderzoek, Publicaties • 30 Mar 2011

Amateurkunstenaars zien zichzelf niet primair als kunstenaars, maar als liefhebbers. Zij zingen in koren, musiceren in korpsen of bandjes, kruipen in de huid van een ander of bewegen zich sierlijk in het zweet, omdat ze daar plezier in hebben en omdat het plezierig is om anderen daarmee plezier te bezorgen. Want plezier is een primaire levensbehoefte.

Nog minder dan de professionele kunsten kan de amateuristische kunstbeoefening zonder kader en ondersteuning. Er zijn professionele begeleiders nodig, bestuurlijk kader, oefenruimtes, instrumenten en materiaal, repertoire, podia, festivals en vernieuwende impulsen. Voor een groot deel zorgt het veld zelf voor dat kader, zowel organisatorisch als financieel. Voor een niet onaanzienlijk deel draagt ook de overheid hier aan bij, gedeeltelijk door directe subsidies aan verenigingen of uitvoeringen; gedeeltelijk door het in leven houden van kunstondersteunende instellingen. Er vinden echter belangrijke verschuivingen plaats waardoor die ondersteuning onder druk staat enin sommige gevallen tussen wal en schip dreigt te vallen.

Dit rapport kwam tot stand op verzoek van de gedeputeerde van cultuur van Fryslân, mw. Jannewietske de Vries. Het werd uitgevoerd door Keunstwurk in samenwerking met koepelorganisaties voortheater, dans en muziek. Doelstelling is om een beter inzicht te geven in de infrastructuur van de verschillende amateurpodiumkunsten, de ondersteuning ervan in Fryslân en de knelpunten in die ondersteuning. In de korte, beschikbare tijd werden twee raadplegingen georganiseerd: één met betrokkenen uit het veld en één met professionele ondersteuners (begeleiders, opleidingen, Centra voor de Kunsten). Die gebeurtenissen alleen leverden al een waardevolle uitwisseling op en een schat aan informatie. Dit verslag is vooral een weergave van de ‘hobbels en vergezichten’ zoals de spelers in het veld en de ondersteuners aan de zijlijn die zien. De aanbevelingen die in het slot van dit document zijn opgenomenvormen op zijn hoogst aanzetten voor nieuw beleid.

Uit Liefde – Ondersteuning van de amateurkunsten in Fryslan

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.