Posts Tagged ‘amateurtheater’

FD: Artikel over Fries Amateurtheater

FD: Artikel over Fries Amateurtheater

By Rozemarijn | Amateurkunst, Publicaties

In opdracht van het Friesch Dagblad schreef ik een artikel over het Amateurtheater in Friesland.

'Drift' bij toneelvereniging Nij Libben

‘Drift’ bij toneelvereniging Nij Libben

By Rozemarijn | Amateurkunst, Regie
Première voorstelling Hiemhûntsje

Première voorstelling Hiemhûntsje

By Rozemarijn | Amateurkunst, Regie

Tonielveriening De Takomst spilet Hiemhûntsje fan Peer Wittenbols  fanôf 8 jier en âlder Se helje